De Wet op de ArbeidsOngeschiktheidsverzekering WAO

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) wordt op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bent u op of na 1 januari 2004 ziek geworden en kunt u na twee jaar nog niet aan het werk, dan krijgt u met de WIA te maken.

De WAO blijft bestaan voor mensen die in de WAO zitten. Wel kunnen zij worden herkeurd volgens nieuwe strengere criteria, al dan niet met gevolgen voor de uitkering.

Over dit onderwerp is beschikbaar:

 • WAO: informatie voor werknemers
 • WAO: informatie voor werkgevers
 • WAO: informatie over herkeuringen

WAO: informatie voor werknemers

Wanneer komt u in aanmerking voor een WAO-uitkering?

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is op 29 december 2005 vervangen door de WIA; de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Als u al een WAO-uitkering hebt, blijft u in de WAO. Wel kunt u worden herkeurd volgens strengere criteria. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Twee uitkeringen

De WAO geeft u een (tijdelijke) loonvervangende uitkering als u langer dan twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent.
De WAO kent twee uitkeringen: de loondervingsuitkering en de vervolguitkering. Als u jonger bent dan 33 jaar, dan ontvangt u alleen de vervolguitkering.

Re-integratie is einddoel

Dat u een WAO-uitkering hebt, wil niet zeggen dat u helemaal niet kunt werken. Vaak blijft er veel werk over dat u wél kunt doen. Het is de bedoeling dat u – voor zover mogelijk – blijft werken of weer aan de slag gaat. Re-integratie blijft het einddoel. Daarom moet u blijven werken aan uw herstel en kijken naar de mogelijkheden om te werken.

Wanneer wordt u herbeoordeeld voor de WAO?

Uw WAO-uitkering verandert mee met uw situatie. Als uw gezondheid, werk of loon verandert, dan verandert mogelijk ook uw uitkering. Daarom blijft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) uw situatie (her)beoordelen.

Als u op 1 juli 2004 45 jaar of ouder was (dus op of voor 1 juli 1959 geboren) wordt u volgens oude regels herkeurd.

Persoonlijke uitnodiging

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is op 1 oktober 2004 met de nieuwe beoordelingen begonnen. U krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Zolang u niet bent opgeroepen en herbeoordeeld en zolang uw situatie gelijk blijft, verandert er niets in uw uitkering.

Wat houdt de nieuwe beoordeling voor de WAO in?

Na uw oproep van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor een nieuwe beoordeling, krijgt u eerst een medisch en daarna een arbeidskundig onderzoek. U mag daarbij iemand meenemen. Wilt u een gesprek met de arbeidsdeskundige vóórdat u medisch wordt onderzocht, dan kan dat als u daarom vraagt.

Medisch en arbeidskundig onderzoek

De verzekeringsarts bespreekt en onderzoekt uw lichamelijke of psychische klachten. In het gesprek met de arts bespreekt u wat u in het dagelijks leven nog kunt doen ondanks deze klachten. Na dit medische onderzoek krijgt u de arbeidskundige herbeoordeling (behalve als u lichamelijk of psychisch gezien helemaal niet meer kunt werken). Vooral bij deze arbeidskundige beoordeling ligt de nadruk meer dan voorheen op de mogelijkheden die u hebt om nog te werken. Welk soort werk is geschikt voor u en wat kunt u daarmee verdienen?

Minstens drie functies

De arbeidsdeskundige kijkt welke opleiding(en) u hebt gevolgd en welk werk u vroeger heeft gedaan. Daarna gaat hij na wat voor werk u nog kunt doen en hoeveel u daarmee kunt verdienen. Met deze informatie kan vastgesteld worden of u uw uitkering houdt. En zo ja, hoe hoog de uitkering wordt.

Om te bekijken wat u nog zou kunnen verdienen, selecteert de arbeidsdeskundige verschillende soorten werk die passen bij uw mogelijkheden en beperkingen. U bent in staat te werken als u minstens drie functies kunt uitoefenen. Het gaat hierbij om voorbeelden van werk. Het zijn geen concrete vacatures waarop u kunt solliciteren. Wel bespreekt u met de arbeidsdeskundige hoe u het zoeken naar geschikt werk kunt aanpakken.

Basisvaardigheden

De arbeidsdeskundige zoekt ook functies uit waarvoor basisvaardigheden, zoals het werken met een computer of het spreken van de Nederlandse taal, nodig zijn. Hij mag deze functies ook uitzoeken als u deze basisvaardigheden (nog) niet heeft. Dat ligt natuurlijk anders als er medische problemen zijn.

Ook fulltime

Als u parttime werkte, kiest de arbeidsdeskundige ook fulltime-functies voor u uit. Behalve als de arts heeft besloten dat u niet fulltime mag werken.

Andere werkuren

Het tijdstip waarop u vroeger werkte, speelt geen rol meer. Als u bijvoorbeeld van 09.00 tot 17.00 uur werkte, mag de arbeidsdeskundige ook een functie uitkiezen waarbij in ploegendiensten wordt gewerkt. De arbeidsdeskundige mag niet van u vragen dat u nachtwerk (tussen 00.00 en 06.00 uur) gaat doen. Dat mag wel als u al nachtwerk deed.

Meer aan de slag

De nieuwe beoordeling laat zien wat u met uw ziekte of handicap nog wél kunt. Dat is misschien meer dan u en het UWV vroeger dachten. Het kan dus zijn dat er in uw gezondheid niets is veranderd, maar dat u tóch in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse terecht komt.

De arbeidsdeskundige geeft aan wat dat betekent voor uw uitkering, en beschrijft in een re-integratievisie welke mogelijkheden u hebt om weer (meer) aan de slag te gaan.

Welke gevolgen heeft de herkeuring voor uw WAO-uitkering?

De uitkomst van de herbeoordeling bepaalt of uw uitkering verandert.

Uw uitkering blijft gelijk

Als u na de herbeoordeling in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse blijft, wijzigt uw uitkering niet.

Uw uitkering verandert

Als uw medische situatie is verslechterd, wordt uw uitkering misschien hoger. Maar uw uitkering kan ook verlaagd of stopgezet worden, als blijkt dat u juist minder of niet meer arbeidsongeschikt bent. Uw uitkering wijzigt dan twee maanden nadat u de beslissing hierover thuiskrijgt.

Te weinig inkomen. Recht op Werkloosheiduitkering?

Soms lukt het toch niet om (meer) passend werk te vinden of verdient u toch niet genoeg. Om het verlies aan inkomen op te vangen, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW) aanvragen. Had u naast uw WAO al WW, dan bekijkt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of u in aanmerking komt voor een hogere WW-uitkering.

Had u nog geen WW-uitkering, dan kunt u die aanvragen bij het Centrum voor werk en inkomen (CWI). Het UWV beoordeelt of u daarvoor in aanmerking komt. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Na herkeuring geen uitkering. Recht op TRI-uitkering?

Krijgt u na de herbeoordeling een lagere uitkering of helemaal geen uitkering meer? En krijgt u ook geen WW-uitkering? Dan kunt u misschien een TRI-uitkering krijgen. TRI is de Tijdelijke Regeling Inkomensgevolgen herbeoordeelde arbeidsongeschikten. Met de TRI krijgt u een aanvulling op uw inkomen. Dit wordt aangevuld tot het bedrag dat u vóór de verlaging van uw uitkering had. De aanvulling duurt maximaal 12 maanden. Zo hebt u langer de tijd om werk te vinden zonder dat uw inkomen achteruit gaat.

Bijzondere bepalingen herziening WAO-uitkering

In de WAO is een aantal bijzondere bepalingen opgenomen over de herziening van de uitkering:

 • herziening bij minder dan 45 procent arbeidsongeschiktheid: de wachttijd voor verhoging van de uitkering is 52 weken én u moet door werk of een Werkloosheidsuitkering (WW) verzekerd zijn voor de WAO. Als de toename van arbeidsongeschiktheid uit dezelfde oorzaak voortkomt, dan is de wachttijd vier weken en is verzekering geen voorwaarde.
 • herziening bij meer dan 45 procent arbeidsongeschiktheid: de wachttijd voor verhoging van de uitkering is vier weken en verzekering voor de WAO is daarbij geen voorwaarde.
 • herziening zonder wachttijd: De uitkering wordt direct verhoogd als uw arbeidsongeschiktheid opnieuw toeneemt binnen vier weken nadat de uitkering is toegekend.
 • garantieregeling voor arbeidsongeschikten die 45 jaar of ouder zijn: uw uitkering is verlaagd of beëindigd, maar u kunt binnen vijf jaar opnieuw niet meer werken vanwege ziekte. In dat geval kunt u een uitkering krijgen gebaseerd op uw oude dagloon.

Hoe hoog is de WAO-uitkering?

De WAO-uitkering bestaat uit twee fasen:
De loondervingsuitkering is gebaseerd op het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd. Voor het dagloon geldt een maximum (vanaf 1 juli 2007 174,64 euro bruto). Maandelijks wordt acht procent gereserveerd voor de vakantietoeslag, die in mei wordt uitbetaald. De duur van de loondervingsuitkering hangt af van uw leeftijd toen u in de WAO terecht kwam. In de tabel kunt u zien hoe lang dat is.

Uw leeftijd op de ingangsdatum WAO-uitkering De lengte van de loondervingsuitkering
tot en met 32 jaar geen loondervingsuitkering
33 tot en met 37 jaar ½ jaar
38 tot en met 42 jaar 1 jaar
43 tot en met 47 jaar 1½ jaar
48 tot en met 52 jaar 2 jaar
53 tot en met 57 jaar 3 jaar
58 jaar 6 jaar
59 jaar en ouder tot het 65e jaar

Als u nog arbeidsongeschikt bent nadat de duur van de loondervingsuitkering verstreken is, hebt u recht op een vervolguitkering. De vervolguitkering is gebaseerd is op het vervolgdagloon. De vervolguitkering kan in principe doorlopen tot het 65ste jaar.

Het vervolgdagloon wordt als volgt berekend: voor elk jaar dat iemand op de ingangsdatum van de WAO-uitkering ouder is dan 15 jaar, wordt 2 procent van het verschil tussen het vroegere loon (maximaal 174,64 euro per dag) en het minimumloon inclusief 8 procent vakantietoeslag (65,64 euro per dag) opgeteld bij dat minimumloon. Als iemand bijvoorbeeld op de ingangsdatum 45 jaar is, dus 30 jaar ouder dan 15 jaar, gaat het om (30x2 procent =) 60 procent van dat verschil. Dit bedrag, opgeteld bij het minimumloon, is het vervolgdagloon en vormt de basis voor de vervolguitkering.

Verdiensten gangbaar werk

De hoogte van de loondervingsuitkering en vervolguitkering is, behalve van het (vervolg)dagloon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De uitkering bedraagt maximaal 75 procent van het loon gebaseerd op het (maximum)dagloon. Deze mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald aan de hand van wat u nu nog kunt verdienen en wat u zou verdienen als u niet arbeidsongeschikt was geworden.

Bij arbeidsongeschiktheidspercentage vanBedraagt de uitkering (inclusief vakantietoeslag)
80 tot 100%75% van uw dagloon
65 tot 80%50,75% van uw dagloon
55 tot 65%42% van uw dagloon
45 tot 55%35% van uw dagloon
35 tot 45%28% van uw dagloon
25 tot 35%21% van uw dagloon
15 tot 25%14% van uw dagloon

Hulpbehoevend

Als u als arbeidsongeschikte zodanig hulpbehoevend bent dat geregeld verzorging nodig is, kan de uitkering worden verhoogd tot maximaal 100 procent van het (vervolg-) dagloon. Dit geldt niet als u in een instelling bent opgenomen en de kosten daarvan door een verzekeraar worden betaald.

Onder sociaal minimum

Als uw WAO-uitkering samen met het overige gezinsinkomen onder het voor u geldende sociaal minimum blijft, kunt u een toeslag op grond van de Toeslagenwet aanvragen.

Wat gebeurt er met uw WAO-uitkering als u gaat werken?

U hebt geen toestemming nodig van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als u gaat werken. Wel moet u UWV op de hoogte brengen, omdat zij beoordelen of uw uitkering aangepast moet worden.

U houdt drie jaar lang het recht op het oude uitkeringsbedrag, voor het geval u het werk toch niet kunt volhouden.

Als na drie jaar blijkt dat u het werk aan kunt, wordt uw WAO-uitkering herzien en volgt een aanpassing van uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Onbetaald werk

Gaat u onbetaald werk doen? Dan heeft dit meestal geen gevolgen voor uw WAO-uitkering. U moet het wel even doorgeven aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) als u ook een Werkloosheidsuitkering (WW) ontvangt of een re-integratietraject volgt via UWV.

Wanneer stopt uw WAO-uitkering?

Uw WAO-uitkering heeft geen vaste einddatum. U krijgt de uitkering zolang u aan alle voorwaarden voldoet. De uitkering stopt als u:

 • minder dan 15% arbeidsongeschikt wordt;
 • niet meewerkt aan de (her)beoordeling;
 • langer dan 3 maanden in een land bent dat niet tot de EU behoort of waarmee Nederland geen verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten;
 • een maand in detentie bent;
 • illegaal in Nederland verblijft;
 • 65 jaar wordt;
 • overlijdt.

Wat gebeurt er met uw WAO-uitkering als u overlijdt?

Of u met uw WAO-uitkering naar het buitenland kunt, is afhankelijk van de verblijfsduur en het land waar u verblijft.

Vakantie

U kunt met een WAO-uitkering gewoon met vakantie gaan. Als u in Nederland blijft of maximaal vier weken naar het buitenland gaat, dan hoeft u dit niet te melden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Als u langer dan vier weken met vakantie gaat moet u UWV uiterlijk twee weken voor vertrek hierover inlichten. UWV hoeft geen toestemming te geven, maar moet wel weten waar u bereikbaar bent voor bijvoorbeeld een medisch onderzoek of noodzakelijke informatie. UWV kan ook een buitenlandse instantie vragen de medische controle over te nemen. U bent verplicht daaraan mee te werken.

Wonen in het buitenland

Het is mogelijk om met een WAO-uitkering in het buitenland te gaan wonen. In dat geval moet u rekening houden met de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU).

U kunt uw volledige WAO-uitkering meenemen naar de landen van de Europese Unie (EU) en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER-landen zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. U kunt uw volledige WAO-uitkering ook meenemen naar de Nederlandse Antillen en Aruba.

Wanneer u wilt verhuizen naar een ander verdragsland dan hiervoor genoemd dan hangt het van de inhoud van het verdrag af wat er met uw uitkering gebeurt.
Als u naar een niet-verdragsland verhuist, dan stopt uw WAO-uitkering.

WAO: informatie voor werkgevers

Voor wie geldt de WAO?

De WAO is op 29 december 2005 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WIA geldt alleen voor werknemers die op of na 1 januari 2004 ziek zijn geworden. Voor werknemers die vóór die datum ziek werden, blijft de WAO van toepassing.

Welke premies moet u betalen voor de WAO?

De WAO-premie die u moet betalen bestaat uit twee delen:

 • Basispremie
  De basispremie is voor ieder bedrijf gelijk. Uit deze premie worden de WAO-uitkeringen betaald van mensen die al langer dan vijf jaar arbeidsongeschikt zijn. Ook worden de WAO-uitkeringen die al voor 1998 zijn ingegaan hieruit gefinancierd.
 • Gedifferentieerde premie
  De gedifferentieerde premie verschilt per bedrijf. Naarmate meer werknemers van uw bedrijf in de WAO terechtkomen, zult u meer premie moeten betalen. Als in uw bedrijf in verhouding tot het landelijke gemiddelde maar weinig werknemers een beroep doen op de WAO, wordt u beloond met een lagere premie. U bent dus verantwoordelijk voor de WAO-lasten die ontstaan als uw werknemers in de WAO terechtkomen.

Er is een maximumpremie voor grote werkgevers en een minimum- en maximumpremie voor kleine werkgevers. Verder wordt de premie betaald over het dagloon (hiervoor geldt een maximum). Als uw werknemer meer verdient, blijft dit buiten beschouwing.

Uit deze premie worden de WAO-uitkeringen voor de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid betaald.

Geen gedifferentieerde premie meer vanaf 2008

De gedifferentieerde premie, de zogeheten Pemba-premie wordt afgeschaft. Door afschaffing betalen alle werkgevers die bij het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd zijn voor de WAO vanaf 2008 dezelfde premie.

Welke premie geldt als u zelf het risico draagt?

U bent verplicht de basispremie te betalen. Het betalen van de gedifferentieerde premie is echter niet verplicht. Als u eigenrisicodrager bent, hoeft u de gedifferentieerde premie niet te betalen. Dit betekent dat u de WAO-uitkering van uw arbeidsongeschikte werknemers de eerste vijf jaar zelf betaalt. Hiervoor kunt u zich verzekeren bij een particuliere verzekeraar.

Als eigenrisicodrager gelden voor u dezelfde wettelijke regels als voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). U draagt zorg voor de re-integratie. Doet u dit niet goed, dan riskeert u een forse boete. Na vijf jaar WAO neemt het UWV het betalen van de uitkering en de zorg voor re-integratie van u over.

Wanneer krijgt u korting op de WAO-premies?

Premiekwijtschelding en premiekorting

Als u een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer in dienst neemt, kunt u daarvoor beloond worden met een kwijtschelding van en een korting op de WAO-premies.

Onbeperkte no-riskpolis bij in dienst nemen jonggehandicapte werknemers

Werkgevers die jonge arbeidsgehandicapten met een Wajonguitkering (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) in dienst nemen, krijgen bij ziekte van de jongere altijd een tegemoetkoming in de kosten van de verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Bij arbeidsongeschiktheid van de jonggehandicapte hoeft een werkgever geen hogere premie te betalen. Deze zogeheten no-riskpolis voor Wajonggerechtigden blijft onbeperkt geldig.

WAO: informatie over herkeuringen

Voor wie geldt de nieuwe herbeoordeling?

Voorheen gold de regel dat u vaste herbeoordelingen kreeg na één jaar uitkering en daarna elke vijf jaar. Dat is veranderd. U krijgt nu één nieuwe beoordeling. Voor deze nieuwe beoordeling worden alle arbeidsongeschikten opgeroepen die ná 1 juli 1959 zijn geboren.

Als u op 1 juli 2004 45 jaar of ouder was (op of voor 1 juli 1959 geboren) wordt u volgens oude regels herkeurd.

Van de 44.000 personen tussen de 45 en 50 jaar die sinds 2004 al herbeoordeeld zijn volgens de nieuwe, strengere normen, is bij circa 15.000 mensen de uitkering omlaag gegaan of stopgezet. Het UWV zal de hoogte van hun uitkering opnieuw bepalen volgens de oude normen. Dit kan leiden tot een hogere uitkering. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 22 februari 2007. Voor de andere ongeveer 29.000 mensen, van wie de uitkering gelijk is gebleven of verhoogd, verandert er niets.

Hoe en wanneer wordt u opgeroepen?

Het UWV is op 1 oktober 2004 met de nieuwe beoordelingen begonnen. U krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Zolang u niet bent opgeroepen en herbeoordeeld en zolang uw situatie gelijk blijft, verandert er niets in uw uitkering. Natuurlijk kunt u zelf alvast starten met uw re-integratie. Wilt u daarbij ondersteuning, bel dan de Re-integratietelefoon van het UWV: 0900-9294 (lokaal tarief).

Wat houdt de nieuwe beoordeling in?

Na uw oproep krijgt u eerst een medisch en daarna een arbeidskundig onderzoek. U mag daarbij iemand meenemen. Wilt u een gesprek met de arbeidsdeskundige vóórdat u medisch wordt onderzocht, dan kan dat als u daarom vraagt.

De verzekeringsarts bespreekt en onderzoekt uw lichamelijke of psychische klachten zoals u gewend bent. Na dit medische onderzoek krijgt u de arbeidskundige herbeoordeling (behalve wanneer u lichamelijk of psychisch gezien helemaal niet meer kunt werken). Vooral bij deze arbeidskundige beoordeling ligt de nadruk meer dan voorheen op de mogelijkheden die u hebt om nog te werken.

De arbeidsdeskundige selecteert uit het computersysteem van het UWV drie functies die voor u geschikt zijn. Het UWV zoekt géén baan voor u in deze functies en dit is zeker niet het enige werk dat u nog kunt of móet doen. Het gaat erom wat u maximaal kunt verdienen.

Drie belangrijke punten hierbij zijn:

Per functie kiest de arbeidsdeskundige drie bestaande banen.

Ook functies met andere of meer werkuren dan u gewend bent tellen mee, behalve als de verzekeringsarts vindt dat dit niet kan.

De arbeidsdeskundige neemt aan dat u normale vaardigheden hebt die van iedereen mogen worden verwacht en die gemakkelijk zijn aan te leren. Hij of zij gaat er bijvoorbeeld vanuit dat iedereen eenvoudig pc-werk kan doen en (voldoende) Nederlands spreekt. Dat ligt natuurlijk anders als er medische problemen in het spel zijn.

Uw mogelijkheden om te werken worden even serieus genomen als uw psychische of lichamelijke klachten.

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gaat bij de beoordeling van arbeidsongeschikten werken met protocollen. Deze protocollen helpen verzekeringsartsen bij het beoordelen van bepaalde diagnoses, bijvoorbeeld of iemand in de toekomst nog mogelijkheden heeft om te werken. Met het gebruik van protocollen worden beoordelingen eenduidiger. De Gezondheidsraad heeft eind november 2005 twee protocollen ontwikkeld: over lage rugpijn en hartinfarct . Medio 2006 komen naar verwachting tien andere protocollen beschikbaar. De Gezondheidsraad zal de protocollen regelmatig aanpassen aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Regeling verzekeringskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten

Wat kan de uitkomst van de herbeoordeling zijn?

De nieuwe beoordeling laat zien wat u met uw ziekte of handicap nog wél kunt. Dat is misschien meer dan u en het UWV vroeger dachten. Het kan dus zijn dat er in uw gezondheid niets is veranderd maar dat u tóch minder arbeidsongeschikt bent.

De arbeidsdeskundige geeft aan wat dat betekent voor uw uitkering, en beschrijft in een re-integratievisie welke mogelijkheden u hebt om weer (meer) aan de slag te gaan.

Wat zijn de gevolgen voor uw uitkering?

De nieuwe beoordeling bepaalt wat er met uw uitkering gebeurt.

Uw uitkering blijft gelijk

Blijft u na de herbeoordeling in dezelfde arbeidsongeschiktheidsklasse? Uw uitkering blijft dan gelijk, net als de rechten en plichten die erbij horen.

Uw uitkering verandert

Komt u in een andere arbeidsongeschiktheidsklasse terecht? De regels die bepalen welk uitkeringsbedrag bij welke klasse hoort, veranderen niet. Het kan zijn dat uw medische situatie is verslechterd, dan wordt uw uitkering misschien hoger. Maar houd er rekening mee dat het UWV uw uitkering kan verlagen of stopzetten als blijkt dat u juist minder of niet meer arbeidsongeschikt bent. Dat gebeurt pas twee maanden nadat u de beslissing hierover thuiskrijgt.

Wat er ook met uw uitkering gebeurt, u krijgt voortaan niet meer elke vijf jaar een vaste herbeoordeling. Dit betekent niet dat u nooit meer een herbeoordeling zult krijgen. Dat kan nog wel als de verzekeringsarts of de arbeidsdeskundige dat nodig vindt of als uzelf erom vraagt. Het UWV kan daarna eventueel uw uitkering (opnieuw) aanpassen.

Hoe werkt u aan uw re-integratie?

U gaat of blijft op zoek naar een baan die aansluit op uw mogelijkheden en beperkingen. Dat kan aanvullend werk zijn of nieuw werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft extra geld gereserveerd voor begeleiding op weg naar zo’n baan. Als dat nodig is kunt u daar beroep op doen, op een van de volgende manieren:

 • U kunt gebruikmaken van de ondersteuning van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Na uw herbeoordeling stelt u een plan op voor uw re-integratietraject met een re-integratiebedrijf dat u in overleg met het UWV heeft uitgekozen.
 • Kiest u liever zelf een re-integratiebedrijf? Vraag dan een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) aan. U stelt uw eigen plan op en bespreekt dat met het UWV. Meer hierover leest u in de UWV-brochure Ik wil zelf regelen hoe ik zo snel mogelijk weer aan het werk kom.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw re-integratie. Het UWV kan u bijstaan met opleidingen of ondersteuning bij scholing, aanpassing van uw werkplek of vervoersvoorzieningen.
 • Ook werkgevers die u in dienst nemen of houden, kunnen bij het UWV terecht voor ondersteuning. Ze krijgen premiekorting en subsidie voor aanpassingen in hun bedrijf. En mocht uw gezondheid onverhoopt toch slechter worden, dan lopen ze weinig financieel risico. U kunt uw werkgever altijd op deze voordelen wijzen.

Wat als u geen (extra) werk kunt vinden?

Lukt het toch niet om (meer) passend werk te vinden? Dan zijn er verschillende situaties mogelijk.

Als u vóór de herbeoordeling een WAO-uitkering had, dan heeft u na intrekking of verlaging van uw WAO-uitkering in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. U moet daarbij wel aan de wekeneis hebben voldaan. Voor de duur van uw WW-uitkering hoeft u niet aan de jareneis te voldoen. Jaren waarin u over 52 dagen of meer een volledige WAO-uitkering heeft ontvangen, tellen voor de duur van uw uitkering mee als arbeidsverleden.

Let wel: de duur en de hoogte van de WW-uitkering zijn per 1 oktober 2006 gewijzigd. Als u al vóór 1 oktober 2006 recht had op WW, blijven de oude regels op u van toepassing. Als u op of na 1 oktober 2006 voor WW in aanmerking komt, gelden de nieuwe regels. Zie voor informatie over de nieuwe WW-regels: Werkloosheidswet.

Als u voorafgaand aan uw arbeidsongeschiktheid al een WW-uitkering had, kan deze na de intrekking of verlaging van uw WAO-uitkering herleven. In dat geval blijven de regels van die oude WW-uitkering voor u gelden.

Als u vóór de herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt was, heeft u mogelijk naast uw WAO-uitkering een WW-uitkering. Deze WW-uitkering wordt na intrekking of verlaging van uw WAO-uitkering evenredig verhoogd. De duur van deze WW-uitkering wijzigt niet.

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de WW of is uw WW-duur al (bijna) verstreken? Dan krijgt u een tegemoetkoming tot maximaal twaalf maanden nadat uw arbeidsongeschiktheidsuitkering is verlaagd of ingetrokken, een zogenoemde TRI-uitkering. Daarvoor moet u zich wel beschikbaar stellen voor arbeid en uw best doen om passende arbeid te verkrijgen. De uitkering is gelijk aan het verschil tussen de WAO-uitkering die u voor de herbeoordeling ontvangt en de uitkering die u daarna ontvangt. U kunt de TRI aanvragen bij het UWV. Meer hierover leest u in de UWV-brochure Minder inkomen na een herbeoordeling. Wat nu?

Wat als uw uitkering afloopt tijdens uw scholing?

Stel, u bent na de eenmalige herbeoordeling geheel of gedeeltelijk werkloos geworden. Als onderdeel van uw re-integratie volgt u een opleiding om uw kansen op werk te vergroten. De scholing duurt echter langer dan de periode van uw werkloosheidsuitkering. In dat geval krijgt u tot het einde van uw scholing recht op een werkloosheidsuitkering. Voorwaarde voor een verlengde uitkering is wel dat u al aan uw opleiding bent begonnen voordat uw gewone werkloosheidsuitkering is verstreken. Bovendien moet uw scholing opgenomen zijn in uw re-integratieplan. Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2005 en duurt totdat alle personen die daarvoor in aanmerking komen, zijn herbeoordeeld en hun scholing hebben afgerond.