Verzuimbegeleiding

Werkgever

Iedere werkgever heeft door allerlei oorzaken te maken met verzuim in het bedrijf. Soms kort, soms langdurig. Het is de taak van een werkgever om met de werknemer ervoor te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Hoe dat moet, staat in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Hierin staan richtlijnen over onder meer de ziekmelding, de begeleiding van zieke werknemers en de re-integratie. ArboNova geeft u op overzichtelijke wijze wat u moet doen bij kort en lang verzuim, en welke rol u met werknemer en externe experts als arbodienstverleners en bedrijfsartsen heeft.

Kort verzuim

Kort verzuim kan leiden tot langdurig verzuim. Daarom is het zaak kort verzuim op tijd en adequaat aan te pakken. Een actief re-integratiebeleid kan daarbij helpen. Beter nog is het om door preventie het verzuim voor te zijn. Om te zorgen dat kort verzuim geen lang verzuim wordt is een goede verzuimbegeleiding noodzakelijk. Een nauwkeurige verzuimregistratie kan u helpen om inzicht te krijgen in het verzuimpatroon binnen uw bedrijf.

Lang verzuim

Als een werknemer langdurig ziek dreigt te worden, is het zaak maatregelen te nemen. De verzuimbegeleiding is bij lang verzuim een stuk intensiever dan bij kort verzuim. In deze fase wordt het UWV bij de zaak betrokken en wordt er een plan van aanpak gemaakt. Volgens de Wet verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht zijn medewerker te helpen met de re-integratie.

Verzuim dat langer gaat duren, moet ook langer en intensiever worden begeleid. Zo moet contact worden onderhouden met de zieke en met andere betrokken personen en/of instanties.

In het kader van de Wet Poortwachter (WVP) zijn een aantal specifieke acties noodzakelijk.

Second opinion of Deskundigenoordeel

Wanneer een werknemer of de werkgever het niet eens is met de conclusie en het daarop gebaseerde advies van de bedrijfsarts, licht laatstgenoemde de werknemer of de werkgever in over de mogelijkheid tot het aanvragen van een second opinion of deskundigenoordeel bij het UWV. De bedrijfsarts legt de procedure en mogelijke consequenties uit.

Beleid en preventie

Indien naar het oordeel van de bedrijfsarts en op basis van de verzuimanalyse noodzakelijk, brengt de bedrijfsarts advies uit aan de werkgever betreffende nader onderzoek of aanpassing van de arbeidsomstandigheden en mogelijk andere preventieve maatregelen.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts van ArboNova beoordeelt volgens professionele standaarden wat de aard van de aandoening is, of er sprake is van dreigend langdurig verzuim, welke richtlijn van toepassing is, welke acties en maatregelen noodzakelijk zijn. Op basis van de verkregen informatie kan de bedrijfsarts de werknemer adviseren omtrent zijn medische beperkingen en functionele mogelijkheden. Daarnaast kan hij werknemer en werkgever adviseren omtrent eventuele andere noodzakelijke stappen ten behoeve van het re-integratieproces.

Automatisering

ArboNova B.V. maakt voor al zijn dienstverlening gebruik van Dossier Manager en biedt u een complete verzameling aan hulpmiddelen voor preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Dossier Manager is beproefd in de praktijk en wordt gebruikt door een groot aantal werkgevers, arbodiensten en andere partijen.