Vaccinaties

De meest bekende vaccinatie is de griepspuit of griepvaccinatie.

Risicogroepen in de bevolking (65 plussers en personen behorend tot de risicogroepen) kunnen op vrijwillige basis jaarlijks de griepspuit bij de huisarts “halen” vanaf half oktober tot eind november in het kader van het “Nationaal Programma Grieppreventie”.

Als werkgever kunt u een bijdrage leveren aan uw eigen preventie van griep in uw bedrijf.

Het effect van zo’n (vrijwillige) vaccinatie in uw bedrijf is echter niet met zekerheid op voorhand te voorspellen. Waarom griepvaccinatie voor gezonde medewerkers / bedrijfsgriepvaccinatie?

Er zijn argumenten te bedenken om gezonde medewerkers te vaccineren; het vaccin biedt immers ca. 75% bescherming tegen het ziek worden door influenza, men hoeft niet te verzuimen van het werk en tijdens een griepepidemie is niet een groot deel van het personeel geveld door griep thuis i.p.v. op het werk, waardoor de dienstverlening in gevaar kan komen.

In ziekenhuizen, verpleeg– en verzorginginstellingen is het vaccineren van de medewerkers zinvol om verspreiding van de infectie te verminderen (onder chronisch zieken, oudere mensen en mensen met een verminderde weerstand).

Vaccinatie kan ook financiële voordelen hebben voor de werkgever als de kosten van vaccinatie lager zijn dan de kosten die gemaakt worden als gevolg van loondoorbetaling bij ziekte. Of de kosten van vaccinatie opwegen tegen de baten door daling van het ziekteverzuim, hangt af van allerlei factoren. Zo hangt het economische voordeel sterk samen met de hoeveelheid medewerkers die zich (uiteraard vrijwillig) laat vaccineren, het type en de ernst van het griepvirus, de grootte van de epidemie en de effectiviteit van het vaccin (de mate van bescherming die het vaccin biedt tegen het krijgen van griep).

Vooral de laatste drie factoren zijn niet makkelijk tevoren te voorspellen.

Bij de inschatting van de factoren in uw bedrijf en het maken van beslissingen om over te gaan tot bedrijfsgriepvaccinatie kan ArboNova u bijstaan en begeleiden.

Moet ik wél of niet bedrijfsgriepvaccinatie aan mijn personeel aanbieden?
Griepvaccinatie is zonder twijfel zinvol bij risicogroepen (oudere mensen, mensen met een chronische aandoening), omdat griep bij hen ernstig kan verlopen.

Griepvaccinatie bij gezonde werknemer is vanuit medisch oogpunt niet noodzakelijk. Bij hen verloopt griep (over het algemeen) onschuldig. De vraag is dan ook of een bedrijf zich zou moeten bemoeien met medisch handelen. Risico bestaat wellicht dat werknemers zich moreel verplicht voelen jegens de werkgever om deel te nemen aan de vaccinatie, ook al wordt deze aangeboden op basis van vrijwilligheid. Dat is een onwenselijke beweegreden om deel te nemen aan een bedrijfsgriepvaccinatie.

Daarentegen kan vaccineren ook voordelen hebben, zowel voor werkgever als voor werknemer. Vaccineren is een service aan het personeel. De prik zelf is niet schadelijk en er wordt deelgenomen op basis van vrijwilligheid. Vaccinatie zorgt ook voor continuïteit in het bedrijf (ook in het griepseizoen) en heeft effect op de beheersing van het ziekteverzuim.

Mocht u bedrijfsgriepvaccinatie overwegen, neemt u dan vrijblijvend contact op met ArboNova zodat u kunt komen tot een weloverwogen beslissing (samen met uw werknemersvertegenwoordiging).