Ziektewet

De Ziektewet geldt uitsluitend voor mensen die geen werkgever (meer) hebben, zoals uitzendkrachten. Ook kunt u ziekengeld ontvangen als u ziek wordt als gevolg van zwangerschap en bevalling. Het ziekengeld bedraagt ten minste zeventig procent van het dagloon (dit is aan een maximum gebonden).

Als u gaat werken als zelfstandige, moet u bij ziekte de eerste 104 weken zelf zorgen voor uw inkomen. Wilt u tijdens die periode verzekerd zijn van een inkomen, dan kunt u ervoor kiezen om een vrijwillige verzekering af te sluiten tegen verlies van inkomen door ziekte. Dat kan op grond van de Ziektewet (ZW).

Ziektewet: informatie voor werkenden zonder werkgever

 • Wanneer komt u in aanmerking voor de Ziektewet?
 • Hoe hoog is de Ziektewetuitkering (ziekengeld)?
 • Hoelang ontvangt u de Ziektewetuitkering (ziekengeld)?
 • U bent werkloos en bent ziek geworden. Wat moet u doen?
 • Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet?
 • Wat gebeurt er met uw Ziektewetuitkering als u overlijdt?
 • Kunt u met een Ziektewetuitkering naar het buitenland?

Wanneer komt u in aanmerking voor de Ziektewet?

Als u ziek wordt en geen werkgever (meer) hebt, kunt u ‘ziekengeld’ ontvangen. De Ziektewet voorziet hierin. Een ziektewetuitkering vraagt u aan bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV is ook verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie.

U bent verzekerd voor de Ziektewet als u aan de volgende voorwaarden voldoet. U bent:

 • werknemer in loondienst (of geweest);
 • jonger dan 65 jaar;
 • aannemer van werk, maar niet in een eigen bedrijf werkzaam;
 • stagiair en ontvangt een stagevergoeding;
 • thuiswerker, musicus of artiest. Voor deze groep gelden bepaalde voorwaarden. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan u daar meer over vertellen.

Bent u verzekerd, dan kunt u in de volgende situaties recht hebben op een Ziektewetuitkering:

 • U werkt als uitzendkracht (zonder vast contract met het uitzendbureau);
 • U werkt als oproepkracht (afhankelijk van het soort oproepcontract);
 • Uw tijdelijke arbeidscontract loopt af tijdens uw ziekte;
 • U bent thuiswerker;
 • U ontvangt een Werkloosheidswetuitkering (WW) en wordt ziek;
 • U wordt ziek als gevolg van zwangerschap en bevalling. Wanneer u in loondienst werkt, hebt u tijdens uw zwangerschapsverlof recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Maar als u door uw zwangerschap vóór of na de bevalling ziek wordt, ontvangt u een Ziektewetuitkering;
 • U doneert een orgaan, waardoor u tijdelijk niet kunt werken;
 • U bent gedeeltelijk arbeidsgeschikt en wordt ziek binnen vijf jaar nadat u bent aangenomen. Uw werkgever hoeft dan niet uw loon door te betalen, maar u ontvangt een Ziektewetuitkering (no-riskpolis).

Niet voor zelfstandigen

Ondernemers of directeuren-grootaandeelhouders kunnen alleen beroep doen op de Ziektewet als zij hiervoor een vrijwillige verzekering hebben.

Hoe hoog is de Ziektewetuitkering (ziekengeld)?

Uw Ziektewetuitkering bedraagt minstens 70 procent van uw dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. Let wel: dit is aan een maximum gebonden, per 1 juli 2007: 174,64 euro bruto. De uitkering duurt maximaal 104 weken (twee jaar).

Soms kan uw Ziektewetuitkering hoger dan 70 procent van uw dagloon zijn:

 • Als u door zwangerschap of bevalling ziek wordt vóór of direct aansluitend op het zwangerschapsverlof krijgt u 100 procent van uw dagloon;
 • Als u niet kunt werken omdat u ziek bent door orgaandonatie krijgt u 100 procent van uw dagloon;
 • Als u als arbeidsgehandicapte weer bent gaan werken en ziek wordt. Hoeveel u krijgt, hangt af van wat er is geregeld in uw cao.

Onder sociaal minimum

Als uw Ziektewetuitkering onder het voor u geldende sociaal minimum blijft, kunt u een toeslag op grond van de Toeslagenwet aanvragen.

Andere inkomsten

Als u tijdens uw ziekte naast de Ziektewetuitkering ook andere inkomsten ontvangt, dan moet u dit melden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) vóórdat het ziekengeld wordt uitgekeerd. Het UWV houdt rekening met deze inkomsten en keert niet het volledige ziekengeld uit. Het ziekengeld is dan een aanvulling tot uw oorspronkelijke dagloon. Uw uitkering wordt niet gekort als u deze inkomsten al had vóórdat u ziek werd.

Hoelang ontvangt u de Ziektewetuitkering (ziekengeld)?

De Ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken (twee jaar). Bent u in de tussentijd even beter, maar wordt u binnen vier weken opnieuw ziek? Dan worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld. Na twee jaar ziekte wordt bekeken of u recht hebt op een arbeidsongeschiktheiduitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

De uitkering gaat in op de eerste dag dat u ziek bent. Bent u thuiswerker of uitzendkracht (zonder vast contract met het uitzendbureau) dan gaat uw recht op ziekengeld in vanaf de derde dag dat u ziek bent.

Uw uitkering stopt:

 • als u herstelt;
 • als u overlijdt;
 • als u 65 jaar wordt;
 • na 104 weken (twee jaar) ziekte.

Ziekengeld tijdens zwangerschap

Bent u ziek tijdens uw zwangerschap? Dan stopt het ziekengeld zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum. Vanaf dat moment krijgt u namelijk een zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering. Deze uitkering duurt 16 weken. Bent u na afloop van de bevallingsuitkering nog steeds ziek? Dan krijgt u weer een Ziektewetuitkering.

De duur van de uitkering verschilt per situatie:

 • U bent na de bevalling ziek door een andere oorzaak dan tijdens uw zwangerschap. De Ziektewetuitkering kan nog 104 weken duren. De ziekteperiode tijdens de zwangerschap wordt hier niet van afgetrokken.
 • U bent na de bevalling nog steeds ziek door dezelfde oorzaak als tijdens de zwangerschap. De ziekteperiodes worden bij elkaar opgeteld. Er begint dus na de bevalling géén nieuwe termijn van 104 weken te lopen; de oude periode loopt door.

U bent werkloos en bent ziek geworden. Wat moet u doen?

Als u een Werkloosheidswetuitkering (WW) hebt, meldt u zich ziek bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Wat er daarna met uw uitkering gebeurt, is afhankelijk van de datum waarop u ziek bent geworden:

Op of na 1 mei 2007 ziek

Bent u op of na 1 mei 2007 ziek geworden? Dan loopt de eerste 13 weken dat u ziek bent uw WW-uitkering gewoon door. Pas na 13 weken ziekte stopt de WW-uitkering en krijgt u een Ziektewetuitkering.

Uitzondering: bij ziekte door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie, krijgt u wel meteen een Ziektewetuitkering.

De duur van uw WW-uitkering wordt verlengd met de periode dat u een ZW-uitkering krijgt. In sommige gevallen krijgt u toch al eerder een Ziektewetuitkering, bijvoorbeeld als u binnen de eerste 13 weken dat u ziek bent aan het einde van uw WW-uitkering zit. Of als u om een andere reden geen recht meer op een WW-uitkering hebt.

Voor 1 mei 2007 ziek

Bent u voor 1 mei 2007 ziek geworden? Dan hebt u vanaf de eerste ziektedag een Ziektewetuitkering gekregen. De Ziektewetuitkering loopt door totdat u niet meer ziek bent. Daarna hebt u in principe weer recht op een WW-uitkering.

De eerste drie maanden dat u ziek bent, worden gekort op de totale periode dat u recht hebt op een WW-uitkering. Bent u na drie maanden nog ziek, dan verschuift de einddatum van uw WW-uitkering. De WW-periode wordt dan verlengd met de tijd dat u langer dan drie maanden ziek bent.

Loopt uw WW-periode tijdens de eerste 13 weken dat u ziek bent af? Dan hebt u na uw Ziektewetuitkering geen recht meer op WW.

Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet?

Als u niet verplicht bent verzekerd, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bijvoorbeeld als u als zelfstandige gaat werken. Ook kunt u zich vrijwillig verzekeren als u een bedrijf start vanuit een uitkeringssituatie. U moet de vrijwillige verzekering meestal afsluiten binnen vier weken nadat uw verplichte verzekering is afgelopen of binnen vier weken na de start van uw bedrijf.

Verschillende situaties waarin u een vrijwillige ZW-verzekering kunt afsluiten:

 • U begint een eigen bedrijf of u bent medewerkend echtgenoot of partner. Als u volledig als zelfstandige aan de slag gaat, moet u het jaar (met maximaal 60 dagen onderbreking) daarvoor verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. Blijft u gedeeltelijk in loondienst werken, dan is dat minstens drie jaar (met maximaal 60 dagen onderbreking).
 • U hebt een WW-uitkering en gaat (deels) als zelfstandige werken. U moet minstens drie jaar (met maximaal 60 dagen onderbreking) daarvoor verplicht verzekerd zijn geweest voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • U hebt een WAO-uitkering of WIA-uitkering van minder dan 45 procent en voor het deel dat u nog wel kunt werken begint u een eigen bedrijf.
 • U bent alfahulp of u bent voor minder dan drie dagen (huishoudelijke) hulp bij een particulier.
 • U besluit tussen twee werkgevers een adempauze – langer dan een maand – in te lassen. U kunt voor de overbruggingsperiode een vrijwillige verzekering afsluiten voor maximaal 12 maanden. Als u uw werk onderbreekt voor onbetaald verlof (en dus niet van werkgever verandert), geldt een maximale onderbreking van 18 maanden.
 • U werkt in het buitenland in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Hoogte en duur

U bepaalt zelf voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. Het bedrag mag niet hoger zijn dan uw dagloon (het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd). Het bedrag mag ook niet hoger zijn dan het maximum dagloon (per 1 juli 2007 174,64 euro bruto).

De Ziektewetuitkering is 70 procent van het verzekerde dagloon en wordt vanaf de derde ziektedag uitgekeerd. De uitkering duurt maximaal 104 weken.

Bij zwangerschap kunt u maximaal 16 weken een bevallingsuitkering krijgen van 100 procent van het verzekerde dagloon. De uitkering is ook 100 procent bij ziekte die is veroorzaakt door de zwangerschap of bevalling.

Wat gebeurt er met uw Ziektewetuitkering als u overlijdt?

Als u komt te overlijden, stopt uw Ziektewetuitkering. Uw nabestaanden kunnen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een overlijdensuitkering aanvragen. De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto Ziektewet-maanduitkering. UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval wordt de teveel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.

Kunt u met een Ziektewetuitkering naar het buitenland?

Of u met uw Ziektewetuitkering naar het buitenland kunt, is afhankelijk van de verblijfsduur en het land waar u verblijft.

Vakantie

Voor een vakantie in Nederland, moet u de vakantieperiode en het vakantieadres aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) door te geven.

Als u met vakantie gaat in het buitenland moet u van tevoren toestemming vragen aan UWV. UWV mag aangeven hoe lang u weg mag blijven en kan van u verlangen dat u zich op een bepaalde datum bij de verzekeringsarts in Nederland of in het buitenland meldt.

Wonen in het buitenland

Het is mogelijk om met een Ziektewetuitkering in het buitenland te gaan wonen. In dat geval moet u rekening houden met de Wet beperking export uitkeringen (Wet BEU).

U kunt uw volledige Ziektewetuitkering meenemen naar de landen van de Europese Unie (EU) en de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De EER-landen zijn de landen van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. U kunt uw volledige Ziektewetuitkering ook meenemen naar de Nederlandse Antillen, Aruba.

Wanneer u wilt verhuizen naar een ander verdragsland dan hiervoor genoemd dan hangt het van de inhoud van het verdrag af wat er met uw uitkering gebeurt.

Als u naar een niet-verdragsland verhuist, stopt uw Ziektewetuitkering.